Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Lietuvos kariuomenės kronika

1918 10 08 Lietuvos Valstybės Taryba sudarė Apsaugos komisiją.
1918 10 27 Veiklą pradeda Lietuvos karinė žvalgyba.
1918 11 01 V.Grigaliūnas-Glovackis Apsaugos komisijos pavedimu pradėjo organizuoti 1-ąjį pėstininkų pulką Vilniuje.
1918 11 02 Valstybės Tarybos Prezidiumas priėmė laikinąją Lietuvos Konstituciją.
1918 11 11 Sudaryta prof. Augustino Voldemaro vadovaujama laikinoji Lietuvos vyriausybė. Krašto apsaugos ministru tapo Ministras Pirmininkas A.Voldemaras.
1918 11 23 Ministras Pirmininkas Augustinas Voldemaras pasirašė Apsaugos ministerijai įsakymą Nr. 1.
1918 12 01 Pradėtas steigti 1-asis gudų pulkas.
1918 12 24 Įkurta Vilniaus komendantūra. Komendantu paskirtas Liudas Gira.
1918 12 29 Ministras Pirmininkas Mykolas Sleževičius ir krašto apsaugos ministras M.Velykis oficialiai pakvietė savanorius stoti į Lietuvos kariuomenę.
1919 01 01 Vilniaus komendantūros kariai Gedimino bokšte iškėlė lietuvišką trispalvę.
1919 01 15 Paskelbta karininkų, puskarininkių ir karo valdininkų mobilizacija.
1919 01 25 Įkurta Karo mokykla.
1919 02 07 Ties Taučiūnų kaimu (Kėdainių apskr.) įvyko pirmasis lietuvių karių mūšis su besiveržiančiais Kauno kryptimi raudonarmiečiais.
1919 03 15 Įkurta Karo policija (tuo metu - milicija)
1919 05 07 Gen. Silvestras Žukauskas paskirtas vyriausiuoju Lietuvos kariuomenės vadu.
1919 05 22 Išėjo pirmasis savaitraščio „Kariškių žodis" numeris.
1919 06 27 Įkurta Lietuvos šaulių sąjunga.
1919 07 26 Lietuvoje pasirodė bermontininkai.
1919 08 23-30 Lietuvos kariuomenė sėkmingai vykdė Zarasų operaciją, kurios metu bolševikai buvo nublokšti už Dauguvos.
1919 10 12 Prieš bermontininkus sudarytas frontas. Vadu paskirtas plk.ltn. K. Ladyga.
1919 11 21-23 Lietuvos kariuomenė pergalingai puolė bermontininkus prie Radviliškio ir Šiaulių.
1920 01 05 Likviduotas bolševikų frontas.
1920 07 12 Pasirašyta taikos sutartis su Sovietų Rusija.
1920 09 22 Lietuvos kariuomenė Augustavo apylinkėse patyrė didžiulį pralaimėjimą prieš lenkus.
1920 10 07 Pasirašyta Suvalkų sutartis dėl karo veiksmų tarp Lenkijos ir Lietuvos nutraukimo.
1920 10 08 Lenkijos kariuomenė, vadovaujama gen. L. Želigovskio, sulaužė Suvalkų sutartį ir puolė Lietuvą.
1920 11 20-21 Lietuvių kariuomenė laimėjo istorines pergales prieš lenkus ties Širvintomis ir Giedraičiais.
1920 11 29 Kaune pasirašyta Lietuvos ir Lenkijos sutartis dėl karo veiksmų nutraukimo. Vilnius liko okupuotas lenkų.
1922 metais pradėta mažinti Lietuvos kariuomenė, pervedant ją į taikos meto etatus.
1924 01 01 Valstybės sienų apsauga perduota policijai.
1935 01 01 Įsigaliojo S.Raštikio rengtas Kariuomenės vadovybės įstatymas, padėjęs pamatus Lietuvos kariuomenės modernizavimui.
1940 06 15 Lietuvą okupavo Sovietų Sąjunga.
1940 10 27 Likviduota Lietuvos kariuomenė.
1940 06 22 Prasidėjo karas tarp Vokietijos ir SSRS.
1944 02 03 Brg. gen. Povilas Plechavičius pradėjo organizuoti Lietuvos vietinę rinktinę.
1944 02 16 Į Lietuvos vietinę rinktinę pakvieti savanoriai.
1944 05 15-16 Vokiečiai nuginklavo Lietuvos vietinę rinktinę.
1944 metų rudenį prasidėjo Lietuvos partizanų kova prieš sovietinius okupantus.
1944 ruduo - 1946 vasara: vykdomas pirmasis partizaninės kovos etapas.
1946 vasara - 1948 pabaiga: vykdomas antrasis partizaninės kovos etapas.
1948 pabaiga - 1953 vasara: vykdomas trečiasis partizaninės kovos etapas.
1949 02 02-22 Vyko Lietuvos partizaninės kovos vadovybės suvažiavimas. Išrinkta Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio vadovybė, priimta Politinė programa, Taktikos kryptys ir Sąjūdžio statutas. Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio prezidiumo pirmininku išrinktas Jonas žemaitis-Vytautas. Jam suteiktas partizanų generolo laipsnis.
1949 metų rudenį Vyriausiuoju Gynybos pajėgų vadu paskirtas Adolfas Ramanauskas - Vanagas.
1954 11 26 KGB sušaudė Joną Žemaitį-Vytautą.
1957 11 29 KGB sušaudė Adolfą Ramanauską - Vanagą.
1990 03 11 Atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė.
1990 04 25 Įkurtas Krašto apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Generaliniu direktoriumi paskirtas Audrius Butkevičius.
1990 05 31 Įkurtas karinis-techninis sporto klubas. Klubo viršininku paskirtas Česlovas Jezerskas.
1990 06 01 Įsteigti KAD skyriai 7 Lietuvos zonose.
1990 08 21 Įsteigta KAD Apsaugos tarnyba.
1990 09 10 KAD pavesta Lietuvos sienų apsauga.
1990 11 23 Vilniuje vyko Lietuvos karių paradas, Kaune Karo muziejaus sodelyje perlaidoti nežinomo kareivio palaikai.
1990 12 20 Įsteigti Karininkų kursai.
1991 metų sausio mėnesį sovietiniai kariškiai jėga bandė sunaikinti Lietuvos Nepriklausomybę.
1991 01 17 Įkurta Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba.
1991 02 22 Sujungus Atskirąją apsaugos ir Garbės sargybos kuopas, įkurtas Mokomasis junginys.
1991 10 15 Įkurta Gelbėjimo ir civilinės saugos tarnyba.
1991 10 10 Audrius Butkevičius paskirtas krašto apsaugos ministru.
1991 10 16 Vyriausybės sprendimu likviduotas Krašto apsaugos departamentas.
1991 11 14 Mokomasis junginys performuotas į Greitojo reagavimo brigadą.
1991 12 31 Ministras įsakė steigti Pakrančių apsaugos rinktinę.
1992 01 02 Greitojo reagavimo brigada pavadinta Lauko kariuomenės pirmąja motodesantine brigada.
1992 01 17 Vytautas Landsbergis ir Borisas Jelcinas pasirašė komunikatą, kuriame buvusios SSRS kariuomenės daliniai, esantys Lietuvos teritorijoje pavadinti išvedamais kariniais daliniais.
1992 03 15-16 Vilniuje lankėsi NATO generalinis sekretorius Manfredas Viorneris (Manfred Wörner). Tai buvo pirmasis NATO generalinio sekretoriaus vizitas į Baltijos šalis.
1992 04 27 Krašto apsaugai perduota civilinės aviacijos eskadrilė Barysiuose.
1992 06 06 Lauko kariuomenės pirmajai motodesantinei brigadai suteiktas vardas „Geležinis vilkas".
1992 06 18 Į Lietuvos padangę pakilo lėktuvas pažymėtas Lietuvos karo aviacijos ženklais.
1992 09 08 Pasirašytas Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos grafikas.
1992 11 01 Įkurta Krašto apsaugos ministerijos Karinių jūrų pajėgų flotilė.
1992 11 19 Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė Lietuvos Respublikos kariuomenės atkūrimo aktą.
1993 03 01 Aviacijos tarnyba reorganizuota į Karines oro pajėgas.
1993 08 31 Iš Lietuvos išvesta Rusijos okupacinė kariuomenė.
1993 10 20 Įsteigta Kariuomenės vado institucija. Kariuomenės vadu paskirtas plk. Jonas Andriškevičius.
1993 10 29 Krašto apsaugos ministru paskirtas Linas Linkevičius.
1994 01 04 Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas išsiuntė laišką NATO vadovybei, kuriame oficialiai paprašė priimti Lietuvą į Aljansą.
1994 01 18 Įsteigta Lietuvos karo akademija.
1994 01 27 Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas oficialaus vizito NATO būstinėje metu pasirašė Partnerystės taikos labui (PTL) pagrindinį dokumentą. Lietuva viena iš pirmųjų prisijungė prie PTL.
1994 03 11 Lietuva pasirašė karinio bendradarbiavimo sutartį su NATO nare Danija. Tai buvo pirmoji tokio pobūdžio sutartis su NATO valstybe.
1994 08 22 Vykdyti taikos palaikymo operacijų į Kroatiją išvyko 32 Lietuvos karių būrys LITPLA-1.
1994 11 07 Įsteigta Transportavimo tarnyba.
1995 10 01 Rukloje įkurtas Taikos palaikymo pajėgų mokymo centras.
1995 03 24 Karinių jūrų pajėgų flotilei suteiktas Karinių jūrų pajėgų pavadinimas.
1995 08 15 įkurtas Atskirasis inžinerijos batalionas.
1996 12 10 Pareigas pradėjo eiti naujas krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius.
1998 10 01 Įkurtas Ruklos mokomasis pulkas.
1998 10 22 atkurta Karo policija
1999 04 23-25 NATO šalių vadovų susitikime Vašingtone buvo pripažintos Lietuvos pastangos ir pažanga siekiant narystės Aljanse. Susitikime patvirtintas Narystės veiksmų planas, padedantis šaliai, siekiančiai narystės NATO, pasiruošti tapti pilnateise nare.
1999 07 01 Kariuomenės vadu paskirtas brg. gen. Jonas Algirdas Kronkaitis.
1999 12 01 Įsteigta motorizuotoji pėstininkų brigada „Žemaitija".
1999 12 31 Atskirąjam inžinerijos batalionui suteiktas Nepriklausomybės kovų dalyvio, Pietų Lietuvos partizanų vado, karo inžinieriaus, Vyčio kryžiaus kavalieriaus pulkininko Juozo Vitkaus-Kazimieraičio (1901-1946) vardas. Nuo šios dienos batalionas vadinamas Juozo Vitkaus inžinerijos batalionu.
2000 09 02 Krašto apsaugos ministras Juozo Vitkaus inžinerijos batalionui įteikė vėliavą.
2000 11 10 Krašto apsaugos ministru paskirtas Linas Linkevičius.
2001 05 23 vienuolika Lietuvos parlamentinių partijų pasirašė susitarimą dėl Lietuvos gynybos politikos 2001 - 2004 metams, įsipareigojant krašto apsaugai skirti ne mažiau kaip 2 proc. bendrojo vidaus produkto.
2001 08 13 Plk. Valdas Tutkus paskirtas Lietuvos kariuomenės lauko pajėgų vadu.
2001 11 08 pradėjo dirbti Lietuvos kariuomenės karo kartografijos centras.
2001 12 17 pasirašyta tarpvyriausybinė Lietuvos ir JAV sutartis dėl modernios prieštankinės ginkluotės - vidutinio nuotolio prieštankinių valdomų sistemų „Javelin" (medium range antitank weapon system) įsigijimo.
2002 01 15 LR Seimas priėmė Tarptautinių operacijų, karinių pratybų ir kitų renginių įstatymo pakeitimo įstatymą, pagal kurį Lietuvos teritorijoje vykstančiose pratybose gali dalyvauti NVS šalių kariai.
2002 02 22 Lietuvoje lankėsi NATO generalinis sekretorius lordas Džordžas Robertsonas (George Robertson), labai gerai įvertinęs pasiektą pažangą rengiantis narystei Aljanse.
2002 gegužės mėn. patvirtinta Lietuvos nacionalinio saugumo strategija.
2002 10 01 LR Seimas priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje „Tvirta taika" Centrinės ir Pietų Azijos regione".
2002 10 11 vykusiose pratybose „Geležinis vilkas" konstatuota, kad Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas pasirengęs vykdyti Šiaurės Atlanto sutarties 5-ojo straipsnio operacijas kartu su Aljanso pajėgomis už Lietuvos ribų.
2002 10 14 į pusės metų taikos palaikymo misiją Afganistane Jungtinių Tautų tarptautinių saugumo paramos pajėgų ISAF sudėtyje išvyko keturi Lietuvos karo medikai.
2002 11 13 pasirašyta tarpvyriausybinė Lietuvos ir JAV sutartis dėl priešlėktuvinės ginkluotės įsigijimo. „Stinger" sistemomis per trejus metus bus apginkluota Nuolatinės parengties brigados „Geležinis vilkas" priešlėktuvinės gynybos kuopa.
2002 11 21 Lietuva ir dar šešios Vidurio ir Rytų Europos šalys pakviečiamos stoti į NATO.
2003 03 26 Briuselyje devyniolikos NATO valstybių atstovai pasirašė protokolą dėl Lietuvos prisijungimo prie Šiaurės Atlanto sutarties.
2003 03 31 Briuselyje NATO Pajėgų planavimo komitete aptarti Lietuvos gynybos planai, vykdoma ginkluotųjų pajėgų reforma. Krašto apsaugos ministerijos parengtą medžiagą pirmą kartą vertino institucija, kuriai savo gynybos planus pateikia visos Aljanso narės.
2003 04 09 Lietuva prisijungia prie JAV vadovaujamos koalicijos nuginkluojant Iraką, į misiją Persijos įlankos regione išsiųsdama logistikos specialistų ir karo medikų. Kiek vėliau Lietuvos karių kontingentas Irake išauga išsiuntus du pėstininkų būrius.
2003 06 10-20 Lietuvoje surengtos didžiausios šiais metais Baltijos šalyse tarptautinės karinės pratybos „Gintarinė viltis".
2003 06 12 Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius pirmą kartą kartu su kitų pakviestų prisijungti prie NATO valstybių gynybos ministrais dalyvavo NATO gynybos ministrų susitikime NATO būstinėje Briuselyje (Belgija).
2003 07 03 misiją NATO vadovaujamų operacijų Balkanuose KFOR ir SFOR aprūpinimo operacijoje baigė Karinių oro pajėgų transportinis lėktuvas An-26. Karo aviatoriai šioje misijoje dalyvavo nuo 2001 m. balandžio mėn.
2003 07 07 Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius patvirtino integracijos į NATO reformų tvarkaraštį. Šis dokumentas - vienas svarbių dokumentų Lietuvai tampant visateise NATO nare.
2003 09 26 Bendromis Baltijos valstybių pratybomis Latvijoje oficialiai baigiamas 1994 m. pradėtas bendras Lietuvos, Latvijos ir Estijos projektas BALTBAT.
2003 10 01 Lankėsi NATO ekspertų delegacija. Vizito tikslas - aptarti pajėgumų plėtros pasiūlymus Lietuvos kariuomenei - būsimai NATO narei.
2003 10 03 Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius Romoje dalyvavo ES gynybos ministrų neformaliame susitikime. Lietuvos KAS sistemos vadovas pirmą kartą pakviestas dalyvauti tokio lygio susitikime.
2003 10 08-09 Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius Colorado Springs (JAV) pirmą kartą dalyvavo gynybos ministrų neformaliame susitikime.
2004 02 18 pristatytas pirmasis po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Kario maldos vadovas. Kišeninio formato, 747 puslapių leidinys skirtas kariams, tarnybą atliekantiems Lietuvoje ar vykstantiems į tarptautines misijas.
2004 02 25 Lietuvoje lankėsi NATO išankstinio įspėjimo ir valdymo iš oro pajėgų lėktuvas „E-3 AWACS".
2004 03 01 visoms 19 NATO valstybių baigus prisijungimo prie Šiaurės Atlanto sutarties protokolo ratifikacinį procesą, NATO Generalinis sekretorius Jaap de Hoop Scheffer oficialiai pakvietė septynias Vidurio ir Rytų Europos valstybės prisijungti prie Šiaurės Atlanto sutarties.
2004 03 10 Lietuvos Respublikos Seimas balsų dauguma ratifikavo Šiaurės Atlanto sutartį.
2004 03 11 Lietuvos Prezidentas Rolandas Paksas pasirašė Šiaurės Atlanto sutarties ratifikavimo įstatymą ir prisijungimo prie Šiaurės Atlanto sutarties dokumentą.
2004 03 12 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis pasirašė Lietuvos prisijungimo prie Šiaurės Atlanto sutarties dokumentą, kuriame Lietuva įsipareigojo „sąžiningai atlikti ir vykdyti" steigiamosios NATO sutarties nuostatas. Tai sutapo su naujojo NATO Generalinio sekretoriaus Jaapo de Hoopo Schefferio vizitu Lietuvoje, kuris buvo pirmasis vizitas jam pradėjus eiti NATO Generalinio sekretoriaus pareigas 2004 sausio 5 d.
2004 03 17 Briuselyje (Belgija) posėdžiavusi Šiaurės Atlanto Taryba nusprendė, kad visų 26 NATO sąjungininkių oro erdvė bus saugoma pagal tuos pačius standartus. Šalims narėms, neturinčioms savo priemonių oro erdvei saugoti, Aljansas jas pasiūlys. Nuspręsta, kad šiam tikslui įgyvendinti reikalingos priemonės bus dislokuojamos Lietuvoje.
2004 03 17 Pratęstas vienuolikos Lietuvos politinių partijų susitarimas, įsipareigojant 2005-2008 metais krašto apsaugai skirti ne mažiau kaip 2 proc. bendrojo vidaus produkto.
2004 03 29 Lietuvai baigus visas teisines prisijungimo prie NATO procedūras bei Vašingtone kartu su kitų šešių pakviestų šalių atstovais deponavusi ratifikacinius Šiaurės Atlanto sutarties raštus, Lietuva tapo pilnateise NATO nare.
2004 03 29 16.46 Lietuvos sieną kirto ir Zoknių oro uoste nusileido pirmieji du Belgijos karališkųjų oro pajėgų naikintuvai F16; NATO orlaiviai ima patruliuoti Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro erdvę.
2004 04 01 Civilinės saugos departamentas iš Krašto apsaugos ministerijos pavaldumo perkeliamas į Vidaus reikalų ministerijos pavaldumą.
2004 04 02 Briuselyje įvyko iškilminga vėliavų pakėlimo ceremonija naujų NATO narių priėmimo proga.
2004 04 15 NATO Vyriausiojoje jungtinių pajėgų Europoje vadavietėje Monse (Belgija) iškeltos naujųjų NATO narių, tarp jų ir Lietuvos, vėliavos.
2004 04 23 įamžinant Lietuvos tapimą NATO nare, Krašto apsaugos ministerijos kieme pasodintas NATO ąžuoliukas.
2004 05 17 karo inžinieriai sėkmingai nukenksmino gyvenamajame rajone, Kaune, rastą 500 kg svėrusią Antrojo pasaulinio laikų aviacinę bombą.
2004 06 07 Centriniame kariuomenės poligone Pabradėje kariai sunaikino paskutines šalyje turėtas 340 priešpėstines minas. Lietuva minas sunaikino vykdydama tarptautinius įsipareigojimus.
2004 06 18 Lauko pajėgoms įteikta kovinė vėliava, kurioje pavaizduota istorinė lauko etmono buožė, apjuosta laurų ir ąžuolo lapų.
2004 06 30 prisiekė naujasis kariuomenės vadas generolas majoras Valdas Tutkus. Lauko pajėgų vadu paskiriamas brigados generolas Arvydas Pocius.
2004 07 01 oro policijos misiją Baltijos šalyse iš belgų perima Danijos karališkųjų oro pajėgos su naikintuvais „F-16".
2004 07 06 Irake tarnaujančius karius aplankęs ministras susitiko su šalies gynybos ministru. Susitikimo metu buvo aptarta ir galima Lietuvos parama demokratijos keliu žengiančiam Irakui.
2004 07 19-28 Klaipėdoje vyko tarptautinės kariškių ir civilių pratybos „Rescuer/Medceur".
2004 08 3-6 Klaipėdoje vyko tarptautinės išsigelbėjimo jūroje pratybos „Baltic Bikini".
2004 08 17 pristatyti kariuomenės įsigyti trijų dimensijų vidutinio nuotolio radarai TRML-3D. Kariuomenė įsigijo tris tokius radarus.
2004 08 19 paminėtas Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėse operacijose dešimtmetis.
2004 09 3-14 Baltijos jūroje prie Lietuvos krantų surengtos tarptautinės minų paieškos ir naikinimo pratybos „Open Spirit".
2004 09 12-13 Lietuvoje lankėsi aukščiausia NATO karinė vadovybė - NATO karinis komitetas.
2004 10 14 Baltijos šalių oro erdvę pradeda patruliuoti Didžiosios Britanijos karališkųjų karinių oro pajėgų naikintuvai „Tornado F3". Britų orlaiviai pakeitė danų naikintuvus.
2004 11 04 Krašto apsaugos ministerijos sekretoriaus pareigas pradėjo eiti Renatas Norkus, pakeitęs iki tol pareigas ėjusį Povilą Malakauską.
2004 11 07-09 įvertinamojo vizito Lietuvoje, kaip NATO narėje, pirmą kartą lankėsi NATO ekspertų grupė.
2004 11 11-19 Centriniame poligone vyko didžiausi šiais metais kariuomenės mokymai - motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" bataliono grupės lygmens kompleksiniai mokymai „Strong Shield". Juose dalyvavo maždaug 1,5 tūkst. karių.
2004 11 15 Oro gynybos batalione pristatyta Norvegijos ginkluotojų pajėgų neatlygintinai Lietuvai perduota oro gynybos raketinė ginkluotė.
2004 11 23 kariuomenei perduodama Šv. Ignoto bažnyčia Vilniuje.
2004 12 15 Krašto apsaugos ministru paskirtas Gediminas Kirkilas.
2005 01 14 Vytenio BPLB kariai pradėjo budėjimą NATO greito reagavimo pajėgose.
2005 03 18 Krašto apsaugos ministras Gediminas Kirkilas dalyvavo neformaliame ES gynybos ministrų susitikime Liuksenburge.
2005 04 11-29 M52 „Sūduvis" dalyvavo NATO šalių kompleksinėse pratybose „Loyal Mariner (Blue Game) 2005".
2005 05 18 Vyriausybė formaliai įsteigė Lietuvos vadovaujamą Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupę.
2005 05 20 MPB „Geležinis Vilkas" vadu paskirtas plk. ltn. Darius Užkuraitis.
2005 06 03 Į misiją išlydėta pirmoji Goro provincijos atkūrimo grupė.
2005 06 6-17 Rukloje vyko tarptautinės pratybos „Amber Hope 2005".
2005 06 6-18 Baltijos jūroje vyko tarptautinės pratybos BALTOPS.
2005 06 10 Briuselyje pasirašyta sutartis dėl POLUKRLITBAT įkūrimo.
2005 06 20 Pirmoji Lietuvos vadovaujama provincijos atkūrimo grupė atvyko į Čagčaraną.
2005 07 01 SOJ kariai pradėjo budėjimą NATO greito reagavimo pajėgose.
2005 07 01 Reorganizuota KASP Kęstučio apygardos 9 - oji rinktinė.
2005 08 12 Artilerijos batalionui įteikta kovinė vėliava.
2005 09 13-14 Krašto apsaugos ministras ir Lietuvos kariuomenės vadas dalyvavo neoficialiame NATO gynybos ministrų susitikime.
2005 10 10 Į misiją Afganistane išlydėta antroji Goro provincijos atkūrimo grupė.
2005 10 10 Į stichinės nelaimės ištiktą Pakistaną išvyko Lietuvos kariuomenės vandens valymo vienetas.
2005 11 26 Pirmą kartą iškelta Lauko (sausumos) pajėgų vėliava.
2006 02 16 Vytauto Didžiojo karo muziejus perduotas Krašto apsaugos ministerijai.
2006 04 07 Klaipėdoje prisišvartavo iš Norvegijos atgabentas aprūpinimo laivas „Vidar".
2006 04 17-29 Lietuvoje vyko tarptautinės specialiųjų pajėgų pratybos „Shamrock Key'06".
2006 04 28 Į misiją Afganistane išlydėta trečioji Goro provincijos atkurimo grupė.
2006 04 28 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybai įteikta kovinė vėliava.
2006 07 19 Krašto apsaugos ministru paskirtas Juozas Olekas.
2006 08 31 Pasirašytas tarpusavio supratimo memorandumas dėl MPB „Geležinis Vilkas" priskyrimo Danijos divizijai.
2006 09 07 Lietuvos kariuomenės gen. Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre pristatytas taktikos treniruoklio simuliatorius JCATS.
2006 09 28-29 Slovėnijoje vykusiame NATO gynybos ministrų neformaliame susitikime dalyvavo Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.
2006 09 29 Reorganizuota KASP Prisikėlimo 6 - oji rinktinė.
2006 10 11-13 Baltijos šalių kariuomenių vadai susitarė dėl pirmojo regione oro erdvės kontrolės vadovavimo ir pranešimų centro steigimo.
2006 10 13-27 Rukloje vyko tarptautinės pratybos „Maple Arch 2006".
2006 10 30 Į misiją Afganistane išlydėta ketvirtoji Goro provincijos atkūrimo grupė.
2007 01 16 Gen. A. Ramanausko kovinio rengimo centrui įteikta kovinė vėliava.
2007 01 26 Logistikos valdybos vadu paskirtas plk. ltn. Giedrius Vasiliauskas.
2007 04 26 Į misiją Afganistane išlydėta penktoji Goro provincijos atkūrimo grupė.
2007 04 26 Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Valdas Tutkus dalyvavo NATO kariuomenių vadų susitikime Briuselyje.
2007 05 14-24 Baltijos jūroje vyko tarptautinės pratybos „Noble Mariner 2007".
2007 06 14-15 Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas dalyvavo oficialiame NATO gynybos ministrų susitikime Briuselyje.
2007 06 19-07 29 vyko tarptautinės pratybos „Amber Hope 2007".
2007 08 30 Rukloje vyko daugiafunkcinės paskirties sunkvežimių SISU perdavimo Lietuvos kariuomenei ceremonija.
2007 10 29 Į misiją Afganistane išlydėta šeštoji Goro provincijos atkūrimo grupė.
2007 11 05 Rukloje pristatytas priešlėktuvinės gynybos raketinis kompleksas „Stinger".
2007 11 22 Krašto apsaugos ministerija pasirašė sutartį su Vokietijos bendrove „Heckler & Koch" dėl automatinių šautuvų G-36 įsigijimo.
2007 11 23 Lietuvos kariuomenės vadui suteiktas aukščiausias karinis laipsnis - generolas leitenantas. Po Lietuvos kariuomenės atkūrimo suteiktas pirmą kartą.
2008 02 07-08 Vilniuje vyko neformalus NATO šalių gynybos ministrų susitikimas.
2008 02 13 Marijampolėje įsteigiamas pirmasis šalyje informacinis ir atrankos į profesinę karo tarnybą skyrius.
2008 03 14 Oro policijos misiją Baltijos valstybėse perėmė Lenkijos kariai.
2008 03 31 Internete oficialiai pradeda veikti informacinė svetainė www.karys.lt, skirta informuoti apie profesinę karo tarnybą ir karjeros Lietuvos kariuomenėje galimybes.
2008 04 01 Į tarptautinę misiją Kosove išlydėtas būrys KFOR-18.
2008 04 03 Įsigaliojus Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimams, de jure įkurta ketvirtoji Lietuvos kariuomenės pajėgų rūšis - Specialiųjų operacijų pajėgos (SOP).
2008 04 09 Pasirašyta Krašto apsaugos, Švietimo ir mokslo ministerijų ir Lietuvos šaulių sąjungos bendradarbiavimo sutartis.
2008 04 22 Į misiją Afganistane išlydėtas PAG-7 būrys.
2008 04 23 Krašto apsaugos ministro įsakymu brigados generolas Vytautas Jonas Žukas paskirtas Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadu.
2008 04 23 Krašto apsaugos ministro įsakymu brigados generolas Algis Vaičeliūnas paskirtas Jungtinio štabo viršininku.
2008 04 03 Įsigaliojus Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimams, Lietuvos kariuomenės Lauko pajėgų pavadinimas keičiamas į Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgas, Lietuvos kariuomenės Lauko pajėgų vadovybė pervadinama į Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų štabą.
2008 04 26 Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotajame pėstininkų batalione Rukloje tarnybą baigė paskutiniai 33 privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Nuo šiol Algirdo batalionas komplektuojamas tik profesinės karo tarnybos kariais.
2008 05 11 Įsigaliojo naujas Karo tarnybos statutas, patvirtintas krašto apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymu.
2008 05 14 Pasirašytas dvišalis susitarimas dėl Lietuvos ir Kazachstano bendradarbiavimo karinėje srityje.
2008 05 14 Briuselyje NATO šalių kariuomenių vadų susitikime dalyvavęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdas Tutkus kartu su šešių NATO šalių - Estijos, Italijos, Ispanijos, Latvijos, Vokietijos ir Slovakijos - atstovais pasirašė Tarpusavio supratimo memorandumus, numatančius Estijoje steigti Bendros kibernetinės gynybos tobulinimo centrą.
2008 05 14 Misijos Afganistane vykdymą perėmė septintoji Lietuvos karių pamaina (PAG-7), vadovaujama pulkininko Ramūno Barono.
2008 05 15 Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas Biškeke pasirašė Lietuvos ir Kirgizijos gynybos ministerijų susitarimą dėl dvišalio karinio bendradarbiavimo.
2008 05 22 Per Goro provincijos atkūrimo grupės misijos stovyklos užpuolimą ir apšaudymą Čagčarane žuvo seržantas Arūnas Jarmalavičius.
2008 06 06 Lietuvos didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje prisiekė pirmasis profesinės karo tarnybos eilinių būrys.
2008 06 11 Pasirašyta Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos šaulių sąjungos bendradarbiavimo sutartis.
2008 06 18 Nelaimingo atsitikimo metu tarptautinėse pratybose BALTOPS žuvo Lietuvos karinių pajėgų jūreivis Egidijus Kasperavičius.
2008 06 27 Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" vadu tapo pulkininkas Vilmantas Tamošaitis, pakeitęs nuo 2005m. brigadai vadovavusį pulkininką Darių Užkuraitį.
2008 06 30 KAM Gynybos štabui vadovavusį generolą majorą Vitalijų Vaikšnorą pakeitė Karinių jūrų pajėgų vadas flotilės admirolas Kęstutis Macijauskas.
2008 06 30 Oro policijos misiją Baltijos valstybėse perėmė Vokietijos kariai.
2008 07 01 Karinių oro pajėgų kariai pradėjo budėti NATO greitojo reagavimo pajėgose (NRF-11; angl. NRF - NATO Response Force).
2008 07 08 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono vadu tapo pulkininkas leitenantas Gintaras Smaliukas, pakeitęs daliniui laikinai vadovavusį štabo viršininką majorą Darių Vaicikauską.
2008 07 21 Karaliaus Mindaugo mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadu tapo majoras Nerijus Stankevičius pakeitęs nuo 2005 m. vasaros batalionui vadovavusį pulkininką leitenantą Albertą Kondrotą.
2008 07 31 Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke bazinį kario kursą baigė pirmasis profesinės karo tarnybos karių būrys.
2008 07 31 Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono vadu tapo majoras Alvydas Šiuparis pakeitęs iki tol batalionui vadovavusį pulkininką Rimantą Šiurį.
2008 08 05 Afganistane misiją pradėjo ketvirtoji Specialiųjų operacijų pajėgų karių pamaina.
2008 08 14 Mindaugas Mizgaitis, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės eilinis, Pekino olimpinėse žaidynėse graikų-romėnų imtynių 120 kg svorio kategorijos varžybose iškovojo bronzos medalį.
2008 08 30 Pratybose žuvo Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės karys savanoris eilinis Dovydas Teresius.
2008 09 01 Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdas Tutkus paskirtas NATO šalių kariuomenių vadų seniūnu.
2008 09 01 Nuo 2005 m. Lietuvos karo akademijai vadovavusį pulkininką Arūną Balčiūną pakeitė brigados generolas Edvardas Mažeikis.
2008 09 01 Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas perėmė vadovavimą Lietuvos tarptautinėms operacijoms.
2008 09 15 Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pasirašė įsakymą dėl šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą sustabdymo.
2008 09 30 Oro policijos misiją Baltijos šalyse perėmė JAV kariai.
2008 10 24 Karinių jūrų pajėgų vadu paskirtas jūrų kapitonas Olegas Mariničius.
2008 10 24 Į misiją Afganistane išlydėti PAG-8 kariai.
2008 11 04 Duris atvėrė Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karo technikos ir transporto Vilniaus skyrius.
2008 11 04 Krašto apsaugos ministerijos generaliniu inspektoriumi paskirtas pulkininkas Gintautas Zenkevičius.
2008 11 12 Karo medicinos tarnybai suteiktas daktaro Jono Basanavičiaus vardas. Nuo šiol tarnyba vadinasi Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba.
2008 11 14 Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir Lietuvos futbolo federacijos viceprezidentas Gintautas Babravičius pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
2008 11 12 Lietuvos kariuomenė, atstovaujama kariuomenės vado generolo leitenanto Valdo Tutkaus, ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus profesoriaus habilituoto daktaro Romualdo Ginevičiaus, pasirašė sutartį dėl bendradarbiavimo studijų, mokslo ir techninės kūrybos srityse.
2008 11 17 Lietuvos vadovaujamą misiją Afganistane perėmė aštuntoji karių pamaina (PAG-8) vadovaujama pulkininko Vytauto Reklaičio.
2008 11 21 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vado pareigas perėmė pulkininkas leitenantas Petras Montvila
2008 12 10 Pareigas pradėjo eiti krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė.
2008 12 16 Lietuvos kariai baigė dalyvavimą operacijoje „Irako Laisvė".
2008 12 19 Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono vadu tapo majoras Mindaugas Steponavičius, pakeitęs pulkininką leitenantą Ramūną Baroną.
2009 01 01 Lietuvos karinės jūrų pajėgos pradėjo vadovauti žmonių paieškos ir gelbėjimo, bei teršimo incidentų likvidavimo darbams jūroje.
2009 01 05 Kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos batalionas priskirtas Motorizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas".
2009 03 24 Į misiją Kosove išlydėtas KFOR - 20 būrys.
2009 05 17 Misiją Afganistane pradėjo devintoji Lietuvos karių pamaina (PAG-9).
2009 05 23 Afganistano Goro provincijoje, Lietuvos vadovaujamoje Provincijos atkūrimo grupėje, darbą pradėjo Japonijos diplomatai.
2009 07 08 Sutikti misiją baigę KFOR - 20 kariai. Lietuva baigė dalyvavimą NATO vadovaujamoje taikos palaikymo misijoje Kosove.
2009 07 28 Kariuomenės vadu paskirtas gen. mjr. Arvydas Pocius.
2009 10 21 į Lietuvą atvyko paskutinysis iš 3 Lietuvos kariuomenės įsigytų karinių transporto lėktuvų C-27 J „Spartan".
2009 10 26 Į misiją Afganistane išlydėta dešimtoji Goro provincijos atkūrimo grupė (PAG-10).
2009 10 27 Įvyko Taikos meto užduočių operacijų pajėgų pratybos „Rudens šviesa", jų metu buvo įvertintas pajėgų pasirengimas vykdyti taikos meto užduotis 2010 metais.
2009 11 16 Pradėti organizuoti Būtinieji kariniai mokymai.
2010 01 01 NATO greitojo reagavimo pajėgų keturioliktoje pamainoje (angl. NATO Response Force, NRF-14) budėjimą pradėjo trišalis Lietuvos, Estijos ir Latvijos Baltijos batalionas. Budėjimas tesėsi iki birželio 30 d.
2010 01 01 Karaliaus Mindaugo mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariai pradėjo pusmečio budėjimą Europos Sąjungos greitojo reagavimo pajėgų kovinėje grupėje (angl. EU Battle Group).
2010 03 10 Kariuomenės vadas gen. mjr. Arvydas Pocius pasirašė pirmąją Lietuvos karinę doktriną.
2010 05 17 Misiją Afganistane pradėjo vienuoliktoji Lietuvos karių pamaina (PAG-11).
2010 06 10 Prasidėjo Taikos meto užduočių operacijų pajėgų štabų mokymai ir vertinamosios lauko taktinės pratybos.
2010 06 21 Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadu paskirtas plk. ltn. Romualdas Moldaris.
2010 06 21 Lietuvos šaulių sąjungos vadu tapo plk. Antanas Plieskis.
2010 07 01 budėjimą NATO greitojo ragavimo pajėgose pradėjo Lietuvos kariuomenės išminavimo būrys, sudarytas iš Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono karių.
2010 07 23 Karinių oro pajėgų aviacijos bazės vadu tapo plk. ltn. Virginijus Steponavičius.
2010 07 28 Vaidoto tiesioginės paramos batalionui vadovauti pradėjo plk. ltn. Sigitas Mundris.
2010 08 05 Mokymo ir personalo valdybai vadovauti pradėjo plk. Gintaras Ažubalis.
2010 08 28 Oro gynybos batalionui įteikta kovinė vėliava.
2010 09 13-27 Lietuvoje ir Lenkijoje vyko didžiausios tarptautinės specialiųjų operacijų pajėgų pratybos „Šakalo akmuo 2010".
2010 10 14 Į misiją Afganistane išlydėta dvyliktoji Goro provincijos atkūrimo grupė (PAG-12).
2010 12 20 Lietuvos kariuomenė baigė dalyvavimą Europos Sąjungos operacijoje „Althea" Bosnijoje ir Hercegovinoje. Per šešerius metus šioje operacijoje misiją atliko 12 Lietuvos karininkų.
2011 01 01 pusmečio budėjimą ES kovinėje grupėje pradėjo LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vandenvalos vienetas. NATO greitojo reagavimo pajėgose iš LDK Algirdo MPB karių suformuota Apsaugos kuopa.
2011 01 01 pradėta įgyvendinti nekarininkų - kareivių, seržantų ir puskarininkių laipsnių reforma. Pakeisti ne tik laipsnių pavadinimai, bet ir jų sistema - laipsniai suskirstyti į kareivių ir puskarininkių bei įvesti karių specialistų laipsniai.
2011 01 05 Lietuva pradėjo dalyvauti ES karinėje jūrų operacijoje prieš piratavimą prie Somalio krantų ATALANTA. Operacijai Lietuva skyrė vieną Lietuvos karinių jūsų pajėgų štabo karininką.
2011 01 05 KOP Aviacijos bazėje vyko NATO oro policijos misijoje Baltijos valstybėse dalyvaujančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. JAV karius pakeitė vokiečiai (su naikintuvais F-4 „Phantom").
2011 01 10 LDK Kęstučio motorizuotajam pėstininkų batalionui vadovauti pradėjo plk. ltn. Algimantas Misiūnas.
2011 01 14 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos patalpose Vilniuje atidarytas Energetinio saugumo centras.
2011 01 24 vyriausiojo kariuomenės puskarininkio pareigas pradėjo eiti srž. mjr. Arūnas Birbalas.
2011 02 08 į tarptautinę misiją Afganistane išlydėta pirmoji Lietuvos vadovaujama tarptautinė oro pajėgų mokymo grupė (OPMG-1).
2011 03 07 Lietuvos kariuomenės Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokyklai pradėjo vadovauti plk. Albertas Dapkus.
2011 03 10 Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Arvydas Pocius patvirtino pirmąją Lietuvos karinių pajėgų operacinę doktriną.
2011 03 14 Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgoms įteikta kovinė vėliava.
2011 04 20 į tarptautinę misiją Afganistano Goro provincijoje išlydėta tryliktoji Provincijos atkūrimo grupės (PAG-13) pamaina.
2011 04 28 NATO oro policijos Baltijos šalyse misiją perėmė Prancūzijos kariai (su naikintuvais „Mirage 2000").
2011 05 09 Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybai pradėjo vadovauti plk. Gediminas Macijauskas.
2011 05 10 Lietuvos kariuomenės Karinėms oro pajėgoms pradėjo vadovauti brg. gen. Edvardas Mažeikis.
2011 05 23 Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės vadu paskirtas plk. ltn. Sigitas Gudeika.
2011 06 13 prasidėjo tarptautinės pratybos „Gintarinė viltis 2011".
2011 06 06 Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Ypatingosios paskirties tarnybai įteikta kovinė vėliava.
2011 06 15 MPB „Geležinis Vilkas" LDK Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadu paskirtas mjr. Ričardas Dumbliauskas.
2011 06 23 Seimas priėmė naująją Karo prievolės įstatymo redakciją, kuri numato naujus kariuomenės rezervo rengimo principus.
2011 06 29 Lietuvos kariuomenės Jungtiniam štabui pradėjo vadovauti plk. Vilmantas Tamošaitis.
2011 06 29 Motorizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas" pradėjo vadovauti plk. Valdemaras Rupšys.
2011 07 15 LDK Birutės motorizuotajam pėstininkų batalionui pradėjo vadovauti mjr. Artūras Radvilas.
2011 07 19 LDK Butigeidžio dragūnų mokomajam batalionui pradėjo vadovauti plk. ltn. Algirdas Mackonis.
2011 08 08-21 Rukloje vyko po dešimties metų pertraukos atnaujintos atsargos karo prievolininkų kartotinės pratybos.
2011 08 10 įsteigtas Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centras.
2011 08 09 į tarptautinę operaciją Afganistane išlydėta antroji oro pajėgų patarėjų grupės pamaina (OPPG-2).
2011 09 02 NATO oro policijos Baltijos šalyse misiją perėmė Danijos kariai (su naikintuvais „Mirage 2000 C").
2011 10 06 Oro gynybos batalionui pradėjo vadovauti mjr. Rolandas Greibius.
2011 10 26 Pabradės poligone pirmą kartą surengtos bendros visų Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų prieštankinių padalinių lauko pratybos.
2011 10 21 į tarptautinę misiją Afganistane išlydėti keturioliktosios Provincijos atkūrimo grupės (PAG-14) kariai.
2011 11 01-12 Pabradės poligone vyko NATO štabų pratybos „Tvirta jungtis 2011".
2011 12 16 Karaliaus Mindaugo mechanizuotojo pėstininkų bataliono vado pareigas pradėjo vykdyti mjr. Žilvinas Gaubys.
2011 12 22 iš NATO mokymo misijos Irake (NTM-I) grįžus paskutiniesiems Lietuvos kariams baigėsi Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje misijoje Irake.
2012 01 01 NATO greitojo reagavimo pajėgose budėjimą pradėjo SOP padalinys, Judėjimo kontrolės ir vidutinių sunkvežimių bei vandenvalos padaliniai.
2012 01 01 Pagal naują Lietuvos kariuomenės struktūrą Motorizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas" tapo mechanizuotąja. Karaliaus Mindaugo mechanizuotasis, Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotasis pėstininkų ir LDK Butigeidžio dragūnų mokomasis batalionai tapo atskirais Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vienetais.
2012 01 04 NATO oro policijos Baltijos šalyse misiją perėmė Vokietijos kariai (su naikintuvais F-4 „Phantom").
2012 01 06 Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadu paskirtas mjr. Konstantinas Andrejevas.
2012 02 05 į tarptautinę operaciją Afganistane išlydėta trečioji oro pajėgų patarėjų grupės pamaina (OPPG-3)
2012 03 16 Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro vadu paskirtas plk. Valdas Kiveris.
2012 04 10 Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajam pulkui pradėjo vadovauti plk. ltn. Algirdas Norkus.
2012 04 25 į tarptautinę misiją Afganistane išlydėti penkioliktosios Provincijos atkūrimo grupės (PAG-15) kariai.
2012 04 26 NATO oro policijos Baltijos šalyse misiją perėmė Lenkijos kariai (su naikintuvais Mig-29).
2012 06 01-16 vyko tarptautinės karinės jūrų pratybos BALTOPS 2012. Pirmą kartą pratybos vyko ir Lietuvos sausumoje - Kairių kariniame poligone ir Nemirsetoje.
2012 06 06 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vadu paskirtas plk. Eugenijus Vosylius.
2012 06 28 - 07 02 trijose Baltijos šalyse vyko tarptautinės priimančios šalies paramos pratybos „Baltijos šeimininkas 2012".
2012 06 18 Pasirašyta Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos krepšinio federacijos bendradarbiavimo sutartis.
2012 06 18 Lietuvos kariuomenės karo policijai pradėjo vadovauti plk. ltn. Gytis Kazokas.
2012 06 20 Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadu paskirtas plk. ltn. Darius Vaicikauskas.
2012 07 05 Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadu paskirtas brg. gen. Almantas Leika.
2012 07 10 Juozo Vitkaus inžinerijos batalionui pradėjo vadovauti plk. ltn. Arūnas Dzidzevičius.
2012 08 13 KOP Aviacijos bazei pradėjo vadovauti plk. ltn. Vidmantas Raklevičius.
2012 08 23 į Lietuvą grįžo nuo birželio mėnesio vidurio Jungtinių Tautų stebėjimo misijoje Sirijoje dalyvavęs Lietuvos karininkas.
2012 08 31 NATO oro policijos Baltijos šalyse misiją perėmė Čekijos kariai (su naikintuvais JAS-39C „Gripen").
2012 08 31 vyko pirmosios energetinio saugumo pratybos ENERGEX 2012.
2012 09 08 prasidėjo atnaujinti jaunesniųjų karininkų vadų mokymai.
2012 09 28 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos vadu paskirtas plk. ltn. Sigitas Mundris.
2012 10 10 pasirašyta Lietuvos kariuomenės ir Muitinės departamento bendradarbiavimo sutartis.
2012 10 18 į misiją Afganistane išlydėta šešioliktoji Provincijos atkūrimo grupės (PAG-16) karių pamaina.
2012 10 21-26 Pabradės poligone vyko Sausumos pajėgų prieštankinių padalinių lauko taktinės pratybos „Medžiotojas 2012".
2012 12 10 Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotajam pėstininkų batalionui pradėjo vadovauti plk. ltn. Mantas Paškevičius.
2012 12 14 krašto apsaugos ministro pareigas pradėjo eiti Juozas Olekas.
2012 12 19 Baltijos gynybos koledžo komendanto pareigas pradėjo eiti gen. mjr. Vitalijus Vaikšnoras.
2013 01 03 NATO oro policijos Baltijos šalyse misiją ketvirtą kartą perėmė Danijos kariai (su naikintuvais F-16).
2013 01 08 į misiją Afganistane išlydėti devintosios Nacionalinio paramos elemento (NPE-9) pamainos kariai.
2013 02 12 į tarptautinę operaciją Afganistane išlydėta penktoji oro pajėgų patarėjų grupės pamaina (OPPG-5).
2013 03 24 du Lietuvos kariniai instruktoriai atvyko į Malį, kur dalyvavo Europos Sąjungos karinio mokymo misijoje (EUTM Mali). Kariai veikė Suomijos vadovaujamoje Šiaurės-Baltijos šalių mokymo grupėje ir rengė Malio karines pajėgas.
2013 04 19 į tarptautinę misiją Afganistane išlydėta paskutinė septynioliktoji Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG-17) karių pamaina.
2013 04 30 NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse perėmė Prancūzijos kariai (su naikintuvais „Mirage" F-1CR).
2013 06 03-14 Baltijos šalyse vyko tarptautinės pratybos „Kardo kirtis 2013".
2013 06 20 Karaliaus Mindaugo motorizuotojo pėstininkų batalionui pradėjo vadovauti plk. ltn. Gintaras Vidzickas.
2013 06 28 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio motorizuotojo pėstininkų bataliono vadu paskirtas mjr. Giedrius Anglickis.
2013 07 01 apie 120 Lietuvos karių pradėjo pusės metų budėjimą Jungtinės Karalystės vadovaujamoje ES kovinėje grupėje.
2013 07 01 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadu paskirtas mjr. Mindaugas Petkevičius, Mokymo ir doktrinų valdybai pradėjo vadovauti plk. Danas Mockūnas.
2013 07 04 Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" vadu paskirtas plk. Raimundas Vaikšnoras.
2013 07 15 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalionui pradėjo vadovauti plk. ltn. Darius Adomaitis.
2013 07 18 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vado pareigas pradėjo vykdyti mjr. Audrius Beinoras.
2013 07 18 į Europos Sąjungos vadovaujamą kovos su piratavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje operaciją ATALANTA prie Somalio krantų išlydėta Lietuvos karių grupė.
2013 08 05 Oro gynybos batalionui pradėjo vadovauti mjr. Vitalijus Sadrejevas.
2013 08 08 į misiją Afganistane išlydėti dešimtosios Nacionalinio paramos elemento (NPE-10) pamainos kariai.
2013 08 19 Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje vyko tarptautinė išminavimo jūroje operacija „Atvira dvasia 2013".
2013 08 25 Čagčarane pasirašytas oficialus Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės stovyklos perdavimo Afganistano nacionaliniai armijai dokumentas.
2013 09 03 NATO oro policijos Baltijos šalyse misiją ketvirtą kartą perėmė Belgijos kariai (su naikintuvais F-16).
2013 09 06 ofiacialiai atidarytas NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras.
2013 09 20 iškilmingai sutikti ir apdovanoti Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės veiklą užbaigę Lietuvos kariai.
2013 09 16-26 Pabradės poligone vyko Sausumos pajėgų prieštankinių padalinių lauko taktinės pratybos „Medžiotojas 2013".
2013 10 18 Karinių oro pajėgų Aviacijos bazei įteikta kovinė vėliava.
2013 10 25 su Prancūzijos, Vokietijos ir Ispanijos įmonių grupe „Eurocopter" pasirašyta sutartis dėl trijų sraigtasparnių AS 365 „Dauphin" įsigijimo.
2013 11 02-09 Baltijos šalių regione ir Lenkijoje vyko tarptautinės NATO pratybos „Tvirtas džiazas 2013".
2013 11 Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų kariai dalyvavo NATO specialiųjų operacijų pajėgų pratybose „Kobra 2013".
2013 11 23 paminėtas Lietuvos kariuomenės ir JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos bendradarbiavimo dvidešimtmetis.
2014 01 01 pasikeitė trijų Sausumos pajėgų batalionų pavadinimai ir ženklai.
2014 01 01 logistikos kariai pradėjo budėjimą NATO greitojo reagavimo pajėgose.
Nuo 2014 01 01 Logistikos valdyba pradėjo vadovauti NATO Judėjimo kontrolės tarptautiniam integruotam logistikos vienetui (MOVCON MILU).
2014 01 03 NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse ketvirtą kartą pradėjo JAV kariai (su naikintuvais F-15 „Eagle").
2014 02 18 į misiją Afganistane išlydėta 11-oji Lietuvos nacionalinės paramos elemento pamaina (NPE-11).
2014 03 06 NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse sustiprino šeši JAV karinių oro pajėgų naikintuvai F-15 „Eagle".
2014 03 29 iškilmingai paminėtas Lietuvos narystės NATO dešimtmetis.
2014 04 02 į misiją Centrinės Afrikos Respublikoje išlydėtas KOP transporto lėktuvas C-27J „Spartan" su dešimties karių įgula.
2014 04 14 į misiją Afganistane išlydėta paskutinė Afganistano karinių oro pajėgų mokymo grupė (OPMG-7).
2014 04 25 į NATO oro erdvės gynybos misiją „Active Fence" išlydėti penki Gedimino štabo bataliono kariai.
2014 04 26 į Lietuvą atvyko JAV kariuomenės Sausumos pajėgų kuopa, kartu su Lietuvos kariais kartu treniruotis vykdyti bendras gynybines užduotis.
2014 04 30 NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pradėjo Lenkijos kariai (su naikintuvais Mig-29) ir Jungtinės Karalystės kariai (su naikintuvais „Eurofighter Typhoon").
2014 05 vyko Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" lauko taktinės pratybos „Juodoji strėlė 2014". Pratybose dalyvavo apie 1,5 tūkst. Lietuvos ir JAV karių.
2014 05 Baltijos regione vyko tarptautinės specialiųjų operacijų pajėgų pratybos „Liepsnojantis kalavijas 2014".
2014 06 10 Karinėms oro pajėgoms paradėjo vadovauti plk. Audronis Navickas.
2014 06 10-20 Baltijos šalyse vyko tarptautinės pratybos „Kardo kirtis 2014". Pratybose dalyvavo apie 4,5 tūkst. Karių iš dešimties NATO ir partnerių šalių.
2014 06 29 iš Afganistano Zabulo provincijos išvyko Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų eskadrono kariai.
2014 07 11 Lietuvos šaulių sąjungai pradėjo vadovauti ats. plk. ltn. Liudas Gumbinas.
2014 07 24 Lietuvos kariuomenės vado pareigas pradėjo eiti gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas.
2014 08 07 kmd. Giedrius Premeneckas pradėjo vadovauti NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų junginiui. (SNMCMG1).
2014 09 01 NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pradėjo vykdyti Portugalijos kariai su šešiais naikintuvais F-16 „Fighting Falcon", misiją sustiprino keturi Kanados karališkųjų karinių oro pajėgų naikintuvai F-18 „Hornet".
2014 09 02 į misiją Afganistane išlydėta 12-oji Lietuvos nacionalinės paramos elemento pamaina (NPE-12).
2014 09 19‒21 Vilniuje vyko NATO Karinio komiteto konferencija.
2014 09 25 srž. mjr. Dainius Snarskis pradėjo vykdyti Lietuvos kariuomenės vyriausiojo puskarininkio pareigas.

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2014-12-03
Sprendimas: Fresh Media