Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Uždaviniai ir funkcijos


 


Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba:
1. užtikrina turto tiekimą KAS institucijoms ir jų padaliniams, ginkluotųjų pajėgų rezervo kaupimą bei KAS nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto administravimą:
1.1. vykdo teisės aktų nustatyta tvarka (centralizuotai įsigyjamo) turto KAS institucijų ir jos padalinių priėmimą sandėliavimui, apskaitą sandėlyje, sandėliavimą pagal gamintojo reikalavimus, saugojimą, rūšiavimą, išdavimą, transportavimą ir perdavimą naudotojui bei nurašymą ir utilizavimą;
1.2. organizuoja apsaugą DT priskirtoje infrastruktūroje, kurioje vykdomas DT patikėto turto sandėliavimas;
1.3. parengia nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti turtą ar jo sudėtines dalis pardavimui aukcionuose;
1.4. Pagal GŠ nustatytus planus kaupia, saugo, palaiko bei prižiūri Ginkluotojų pajėgų atsargų (amunicija, apranga, ekipuotė, atsarginės dalys ir kt.) ir sistemų (ginkluotė, transporto priemonės, lauko įranga ir kt.) rezervą.
2. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina buitinio aptarnavimo paslaugų teikimą DT priskirtoje naudoti stacionarioje infrastruktūroje:
2.1. organizuoja ir vykdo KAS institucijų ir jų padalinių tekstilės skalbimą, smulkų jos remontą ir dezinfekavimą;
2.2. koordinuoja ir kontroliuoja centralizuotos skalbimo paslaugos sutarties vykdymą, kurios pagrindu aptarnaujami LK kariniai vienetai ir teikiama Priimančios šalies parama.
3. užtikrina patikėto turto saugojimą, laikymą, valdymą, apskaitą ir eksploataciją:
3.1. vykdo ginkluotės, transporto, logistinės, ryšių, inžinerinės technikos administravimą, apskaitą ir priežiūrą (apimant R1, R2, R3 lygius), organizacinės technikos, optinės įrangos, aprangos ir ekipuotės elementų administravimą, apskaitą ir priežiūrą;
3.2. organizuoja ir kontroliuoja KAS institucijų ir jų padalinių patikėjimo teise valdomų ar pagal panaudos sutartį valdomų ir naudojamų transporto priemonių ir įrangos centralizuotą bei kontroliuoja decentralizuotą remontą;
3.3. vykdo LK karinių vienetų transporto ir logistinių įrenginių techninės diagnostikos ir apžiūros atlikimą, vertina jų modernizavimo galimybes, siekiant pritaikyti jas specialiems kariniams poreikiams laikantis ergonominių, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, Kelių eismo taisyklių reikalavimų, rengia ir pildo techninio vertinimo dokumentus;
3.4. vykdo R3 b lygio transporto ir logistinių įrenginių priežiūros paramą LK kariniams vienetams;
3.5. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo transporto ir logistinės įrangos R1 bei vykdo R2 lygio ryšių ir organizacinės technikos bei optinės, inžinerinės įrangos ir kario sistemų remontą, eksploatacinę priežiūrą priskirtuose LV vadui pavaldžiuose kariniuose vienetuose;
3.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo transporto ir logistinės įrangos R1 bei vykdo R2 lygio ryšių ir organizacinės technikos, telekomunikacinės įrangos bei optinės, inžinerinės įrangos ir kario sistemų remontą, eksploatacinę priežiūrą priskirtuose LV vadui pavaldžiuose kariniuose vienetuose;
3.7. vykdo teisės aktų nustatyta tvarka saugomos ginkluotės priežiūrą, diagnostiką reglamento ir remonto bei testavimo darbus;
3.8. vykdo teisės aktų nustatyta tvarka saugomos ginkluotės priežiūrą, diagnostiką reglamento ir remonto bei testavimo darbus bei pagal turimą kompetenciją ir KAS institucijų ar jų padalinių poreikius atlieka ginkluotės diagnostiką, būklės ekspertizę;
3.9. vykdo teisės aktų nustatyta tvarka saugomos amunicijos, sprogmenų, sprogdinimo priemonių būklės kontrolę;
3.10. vykdo pripažintos arba netinkamos (negalimos) naudoti ir nurašomos KAS  ginkluotės išardymą, rūšiavimą tolimesniam panaudojimui arba sunaikinimui ir likvidavimą;
3.11. vykdo KAS netinkamų (negalimų) naudoti standartinių šaudmenų, sprogmenų išardymą ir neutralizavimą;
3.12. pagal poreikį ir galimybes teikia priimančios šalies paramą (PŠP) sąjungininkų pajėgoms (pvz. teikia materialinių vertybių sandėliavimo paslaugas);
3.13. vykdo prekių, darbų ir paslaugų įsigijimus, siekiant užtikrinti nustatytų DT uždavinių tinkamą ir efektyvų įgyvendinimą.
4. užtikrina taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registraciją ir jų administravimą:
4.1. vykdo taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registraciją;
4.2. vykdo centralizuotą transporto ir įrangos eksploatacijos kontrolę ir transportavimo poreikių LV veiklai užtikrinti administravimą.
5. užtikrina centralizuotą ryšių ir informacinių bei telekomunikacinių sistemų administravimą, priežiūrą priskirtuose LV pavaldžiuose kariniuose vienetuose:
5.1. vykdo ryšių ir informacinių sistemų veiklos valdymą / administravimą ir eksploatacijos priežiūrą;
5.2. vykdo telekomunikacinių sistemų tinklų veiklos valdymą / administravimą ir eksploatacijos priežiūrą.
6. pagal Gynybos štabo (toliau – GŠ) paskirstymo planus, prioritetus bei apribojimus, vykdyti KAS institucijų ir jų padalinių centralizuotą aprūpinimą ginkluotės ir karinės įrangos sistemomis, atsargomis ir su jomis susijusiomis paslaugomis:
6.1. dalyvauja KAS institucijų ir jų padalinių aprūpinimo ginkluotės ir karinės įrangos sistemomis, atsargomis ir su jomis susijusiomis paslaugomis vykdymo procese; 
6.2. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo ginkluotės ir karinės įrangos sistemų, atsargų ir paslaugų paskirstymą ir perskirstymą tarp KAS institucijų ir jų padalinių; 
6.3. kontroliuoja, kad  KAS institucijų ir jų padalinių aprūpinimas ginkluotės ir karinės įrangos sistemomis ir atsargomis pagal neplanuotas paraiškas būtų vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka;
6.4. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant įsakymus dėl KAS aprūpinimo (paskirstymo ar perskirstymo) ginkluotės ir karinės įrangos sistemomis, atsargomis ir paslaugomis;
6.5. vykdo PKT karių aprangos ir ekipuotės kortelių apskaitą bei planuoja DT aprangos ir ekipuotės poreikius;
6.6. vykdo KAS institucijoms ir jų padaliniams faktiškai išduotų atsargų ir suteiktų paslaugų kiekybinę ir finansinę apskaitą.
7. DT rengiasi vykdyti ir vykdo užduotis, numatytas Valstybės ginkluotės gynybos operaciniuose planuose, taip pat gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jo veikla.


 

 

 

 

   

  

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-08-31
Sprendimas: Fresh Media