Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Užduotys ir funkcijos

 

MPB "Geležinis Vilkas" funkcijos

 

    Pagrindinė Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" funkcija - rengti MPB „Geležinis Vilkas" karius Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos gynybai, siekiant užtikrinti valstybės teritorijos vientisumą, palaikyti karinių vienetų kovinę parengtį bei gebėjimus sąveikauti su sąjungininkų pajėgomis, rengtis tarptautinėms operacijoms ir jose dalyvauti, teikti pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms įstatymų nustatytais atvejais bei vykdyti kitas taikos meto užduotis.

 

MPB "Geležinis Vilkas" uždavinys

 

MPB „Geležinis Vilkas" uždavinys yra gavus įsakymą išsiskleisti nurodytame operacijos rajone, pasirengti kovos veiksmams ir vykdyti karines operacijas Lietuvoje ar už jos ribų savarankiškai arba aukštesniojo junginio sudėtyje nacionaliniams ir/ar tarptautiniams (kolektyviniams) poreikiams įgyvendinti.

 

   

MPB "Geležinis Vilkas"

žvalgybos kuopos pratybos

MPB "Geležinis Vilkas" vykdo

iškeltas užduotis

tarptautinese operacijose

Brigados kariai nuolat

dalyvauja įvairaus pobūdžio

pratybose

 

Įgyvendindama pavestą uždavinį, MPB "Geležinis Vilkas" atlieka šias funkcijas:

 

 • vykdo taktinės karinės žvalgybos užduotis;
 • vykdo manevrines operacijas;
 • atlieka paramos ugnimi užduotis;
 • vykdo pajėgų apsaugos užduotis;
 • atlieka kovinio aprūpinimo ir administravimo užduotis operacijos metu;
 • vykdo vadovavimo ir valdymo užduotis operacijos metu;
 • rengia ir tvirtina MPB GV kovinio rengimo planus, organizuoja ir vykdo pavaldžių karinių vienetų mokymą, kad būtų pasiekti nustatyti uždaviniai;
 • kontroliuoja, kaip MPB GV pavaldūs kariniai vienetai pasirengę vykdyti iškeltus uždavinius ir užduotis įvairiomis sąlygomis;
 • vykdo Aktyviojo rezervo karo prievolininkų kartotinį kovinį rengimą;
 • derina su Sausumos pajėgų vadu pagrindines veiklos kryptis ir MPB GV organizacinę struktūrą;
 • dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse karinėse operacijose, pratybose ir karinio bendradarbiavimo projektuose;
 • renka informaciją apie mokymų ir tarnybos metu įgytą patirtį ir teikia ja Sausumos pajėgų vadui;
 • bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis kitomis visuomeninėmis organizacijomis, tiesiogiai prisidedančiomis prie krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir visuomenės parengimo Lietuvos gynybai;
 • įstatymų nustatyta tvarka teikia pagalbą policijai ir civilinei valdžiai bei vykdo kitas taikos meto užduotis;
 • palaiko ryšius su visuomene ir pagal galimybes dalyvauja jos viešajame gyvenime.
 • MPB GV gali vykdyti ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jos veikla.

 

   

Žvalgybos kuopos karių šuoliai

iš sraigtasparnio į Kauno marias

Brigados kariai tobulina kovinio

šaudymo įgūdžius įvairiomis

sąlygomis

Kariai dalyvauja įvairiose

tarptautinėse pratybose

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-02-24
Sprendimas: Fresh Media