Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Uždaviniai ir funkcijos

Sausumos pajėgų (SP) uždavinys - efektyviai rengti SP karinius vienetus kariuomenės užduotims vykdyti.

  

  Algirdo MPB kariai pratybose (2005)        Bėgime "Laisvės ir mirties keliu" (2016)

                              T. Dambrausko nuotrauka                      R. Lukoševčiaus nuotrauka

              
Įgyvendindamos pavestą uždavinį, SP atlieka šias funkcijas:

 1. rengia SP veiklos planus;
 2. vykdo SP karinių vienetų kovinį rengimą, siekdamos parengti juos užduotims vykdyti;
 3. vykdo SP reikalingų specialybių specialistų karinį mokymą;
 4. veda Lietuvos kariuomenės rezervo karių pratybas ir mokymus;
 5. teisės aktų nustatyta tvarka ir bendradarbiaujant su krašto apsaugos sistemos ir kitomis valstybės institucijomis kaupia SP uždaviniui įgyvendinti būtinus duomenis ir informaciją, atlieka jos analizę;
 6. įgyvendina ir išlaiko nustatytus SP pajėgumus;
 7. rengia SP programos biudžeto paraišką ir SP programos sąmatas, teikia pasiūlymus dėl biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų sąmatų tikslinimo ir papildomų biudžeto lėšų skyrimo;
 8. organizuoja ir vykdo SP turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo teisės aktų nustatyta tvarka;
 9. inicijuoja investicinių projektų, išskyrus vykdomus strateginiame lygmenyje, rengimą ir organizuoja jų įgyvendinimą;
 10. įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo planus SP;
 11. pagal Lietuvos kariuomenės vado įsakymą skiria SP karinius vienetus Jungtinio štabo viršininko operaciniam vadovavimui;
 12. užtikrina įstatymų, kitų teisės aktų bei įsakymų vykdymą ir karių drausmę SP;
 13. įgyvendina teisės aktų, krašto apsaugos ministro ir Lietuvos kariuomenės vado nustatytą SP personalo administravimą;
 14. ugdo SP karius, sudaro tinkamas tarnybos sąlygas;
 15. reprezentuoja Lietuvos kariuomenę pagal galimybes dalyvaudama bendruose renginiuose su visuomene ir informuodama ją apie savo veiklą;
 16. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikia pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
 17. renka informaciją apie mokymų ir tarnybos metu identifikuotas pamokas ir teikia jas Jungtiniam štabui;
 18. teikia pasiūlymus Lietuvos kariuomenės vadui dėl SP plėtros.

SP gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su SP veikla.

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-01-18
Sprendimas: Fresh Media