Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Bendradarbiavimas su psichologinės paramos specialistais

 

Kas vadams yra žinoma

 

„Toks mūsų darbas"


„Visų lygių vadai turėtų suvokti savo atsakomybę ir reikšmingai prisidėti prie švietimo ir streso valdymo, prie visų psichologinių ir emocinių jiems pavaldžių karių problemų sprendimo.
Pratybos prieš tarptautinę operaciją, susipažinimas su kariais, streso valdymas per operacijas ir po jų labai padeda kariams, pagyvenusiems „nenormaliomis" sąlygomis, prisitaikyti prie įprastinių aplinkybių.
Vadas turi daugybę pareigų, jo darbas prasideda dar gerokai prieš tarptautinę operaciją ir, ko gero, jau niekada nesibaigia. Vykdydamas savo pareigas vadas gali pasikliauti tik savimi. Jis negali ir neturi kratytis atsakomybės, tačiau jis turėtų pasitikėti savo pavaldiniais ir nesijausti vienišas."


Generolas majoras Cammaertas
NATO TTO ŽVM-134 simpoziumas

 

Karinio vieneto vadas supranta, kad visa atsakomybė už vieneto veiksmų efektyvumą ir jo pavaldinių sveikatą tenka jam. Kaip ir daugelis kitų karinių vienetų vadų, Nyderlandų karališkojo jūrų laivyno generolas majoras Cammaertas suvokia savo atsakomybę. Kaip milžinišką tarptautinių operacijų patirtį turintis karinis pareigūnas, jis buvo pakviestas perskaityti pagrindinį pranešimą NATO simpoziume „Žmogiškasis mastelis karinėse operacijose: karinio vieneto vado strategijos, sprendžiant streso ir psichologinės paramos klausimą".

 

Vadui tenka milžiniška atsakomybė rūpinantis tarptautinės operacijos sėkme ir kariais. Nors paprastai karinių vienetų vadai yra mokomi, kaip pasiekti tarptautinės operacijos tikslus, vadai, dalyvavę NATO surengtoje apklausoje, nurodė nebuvę rengiami, kaip elgtis kariniame vienete pasireiškus stresui.

 

Šio straipsnio tikslas - parodyti vadams konsultavimosi su psichologinės paramos specialistais privalumus ir patarti, kaip kuo geriausiai išnaudoti jų galimybes.

 

Psichologinės paramos privalumai ir su ja susiję klausimai

 

Vadas maksimaliai pagerina savo veiksmų efektyvumą spręsdamas su stresu susijusias vieneto karių problemas. Jas sprendžiant vadui tenka konsultuotis su psichologinės paramos specialistu arba nukreipti pas jį karį. Psichologinės paramos specialistai yra įvairių sričių ir profesijų žmonės, tačiau visi jie išmano, kaip spręsti psichologines problemas. Dalinių vadams ir kariams kartais iškyla klausimų apie psichologinės paramos specialistus ir jų darbą.


Konsultavimosi su psichologinės paramos specialistais klausimai:

 

  • Kokią pagalbą teikia karo psichologinės paramos specialistai?
  • Ar psichologinės paramos specialistai yra vienos profesijos žmonės?
  • Ar dėmesys, skiriamas stresui, silpnina karinį vienetą?
  • Ar verta vadui veltis į pavaldinio asmenines problemas?
  • Jei karinio vieneto karys pasidavė stresui, ar jam vieta kariuomenėje?

 

Kokią pagalbą teikia karo psichologinės paramos specialistai?

 

Psichologinės paramos specialistai atlieka vieneto karių savijautos ir karinio vieneto psichologinio klimato įvertinimą ir teikia psichologinę priežiūrą. Vadai taip pat gali gauti psichologinės paramos specialistų konsultacijas, padėsiančias spręsti dalinyje kylančias problemas, ir rekomendacijas, kaip pagerinti karių savijautą ir karinio vieneto psichologinį klimatą. Vėliau, įgyvendindami pakeitimus dalinyje, karinių vienetų vadai gali pasinaudoti šiomis rekomendacijomis. Vadai taip pat gali prašyti surengti seminarus visam daliniui rūpimais klausimais (kario dalyvavimo tarptautinėje operacijoje poveikis šeimai, streso ir pykčio valdymas, saikingas alkoholio vartojimas).

 

Ar psichologinės paramos specialistai yra vienos profesijos žmonės?


Ne. Psichologinės paramos specialistai yra atėję iš įvairių sričių. Pavyzdžiui, vieni gerai išmano mokslinių tyrimų sritį, kiti moka gydyti. Kai kurie psichologinės paramos specialistai gali turėti įgūdžių, reikalingų spręsti kokią nors dalinyje iškilusią problemą, kai kurie - ne. Vadui reikia išsiaiškinti, kokią sritį išmano jo dispozicijoje esantys psichologinės paramos specialistai, su jais susipažinti ir įtraukti į karinio vieneto mokymo ir tarptautinės operacijos planavimo procesą.

 

Ar stresui skiriamas dėmesys silpnina karinį vienetą?


Ne. Dėmesys, skiriamas streso temai, gali pastūmėti karius ieškoti su stresu susijusių požymių, tačiau tai jokiu būdu nesudarys sąlygų pasireikšti stresui. Vadai turi būti pasirengę išgirsti, kas jiems atsakoma į klausimą apie stresą. Pasiteiravęs, ar vieneto kariai jaučia didelę įtampą, ar dalinyje yra rimtų psichologinio klimato problemų, iš atsakymų į šiuos klausimus, vadas gali nuspėti, kokių dalinyje esama problemų. Klausimai apie stresą gali padėti vadams labai aiškiai nustatyti problemos pobūdį. Vengimas klausti apie stresą problemos neišspręs, tiesiog ji bus pervadinta kitaip, pavyzdžiui, susvyravusios drausmės problema. Vengimas aiškintis problemas gali susilpninti karinį vienetą, sumažinti jo ryžtą įveikti operacijų metu iškylančius sunkumus.

 

Ar verta vadui veltis į pavaldinio asmenines problemas?


Taip. Vadams nuolat kartojama, kad jie atsako už vieneto pasirengimo užtikrinimą. Pasirengimą sudaro tiek fizinis, tiek ir psichologinis komponentai. Asmeninės vieneto karių problemos daro įtaką jų psichologiniam pasirengimui, todėl šias problemas vadas privalo spręsti. Net jei plačiojoje visuomenėje su stresu susijusios problemos paprastai nėra laikomos kokios nors organizacijos rūpesčiu, kariuomenėje vyrauja kitoks požiūris. Vadas turėtų aktyviai domėtis vieneto kariais ir sudaryti jiems galimybes išsakyti savo rūpesčius, kol jie dar nepakenkė karinio vieneto pasirengimui. Nuolat ir nedviprasmiškai primenant vieneto kariams, kad su stresu susijusios problemos gali pasireikšti kiekvienam, vadai išreiškia savo požiūrį, jog karinio vieneto karys gali tikėtis kolegų paramos.

 

Jei karinio vieneto karys pasidavė stresui, ar jam vieta kariuomenėje?


Iš esmės - taip. Nėra nieko neįprasta, kad dėl kariško gyvenimo sunkumų kai kuriems vieneto kariams pasireiškia stresas.

 

Stresas visada bus plačiai paplitęs reiškinys


„Nemalonu tai sakyti, bet stresas tarp mūsų profesijos žmonių visada buvo ir bus plačiai paplitęs reiškinys.
Rūpinantis kariais, kurie negali susidoroti su tarptautinės operacijos metu patirtais išgyvenimais, vadams būtina karo psichologinės paramos specialistų parama."


Generolas majoras Cammaertas
NATO TTO ŽVM-134 simpoziumas

 

Paprastai kariams pasireiškiantis stresas yra laikinas reiškinys. Vadai žino, kad anksti atpažinus problemą, netenka atsisakyti kario paslaugų, o vienetas išlaiko efektyviai veikiantį kolegą. Su stresu kovojančiam kariui gali labai padėti pačios paprasčiausios priemonės - vado reikalavimas pailsėti ir atsipalaiduoti arba galimybės pakalbėti apie susikaupusias problemas sudarymas.

 

Nepaisant to, visada pasitaiko atvejų, kai asmuo toliau negali būti kariškiu ir geriausia, jei jis iš karinės tarnybos pasitraukia.

 

Kaip pasinaudoti karo psichologinės paramos specialistų pagalba?

 

Pateikiame patarimų, kurie padės vadams išnaudoti psichologinės paramos specialistų galimybes.

 

Kalbėk konkrečiai. Vadas turi aiškiai pasakyti psichologinės paramos specialistui, kas jam kelia susirūpinimą ir kokių rezultatų jis tikisi. Jei psichologinės paramos specialistas negali padėti, jis (ji) turi nukreipti vadą pas tą, kuris gali jam padėti.

 

Būk realistas. Vadai gali dėti labai dideles viltis į savo psichologinės paramos specialistus, tačiau sudėtingomis, ekstremaliomis sąlygomis egzistuoja tam tikros galimybių ribos. Pavyzdžiui, neįmanoma pasiekti, kad vieneto kariai liautųsi sielvartavę dėl žuvusio kolegos arba kad ypač sudėtingomis sąlygomis vieneto kariams nepasireikštų stresas. Būti realistu, reiškia, apsibrėžti, ką galima pasiekti esamomis tarptautinės operacijos sąlygomis.

 

Įtrauk specialistus į karinio vieneto gyvenimą. Vadai maksimaliai išnaudos psichologinės paramos specialistų galimybes, jei įtrauks juos į vieneto gyvenimą visuose tarptautinės operacijos ciklo etapuose. Taip psichologinės paramos specialistai geriau susipažins su vienetu, o kariai ims labiau jais pasitikėti dar gerokai prieš juos perdislokuojant arba bent prieš įvykstant potencialiai trauminiam incidentui.

 

Būk nuoseklus. Vadai, norintys, kad tarp vieneto karių sumažėtų smerkimas dėl psichikos sveikatos sutrikimų, turi būti nuoseklūs.

 

Kreiptis pagalbos - normalu


„Nuolat pabrėžkite, kad kreiptis pagalbos yra normalu. Vadams tenka labai svarbus vaidmuo, kovojant su prietarais dėl psichikos sveikatos sutrikimų gydymo."


Generolas majoras Cammaertas
NATO TTO ŽVM-134 simpoziumas

 

Vadai turėtų paremti vieneto karius, norinčius kreiptis pagalbos, paskatinti juos ir priminti sau pavaldiems vadams apie vado pareigą užtikrinti, kad tie, kuriems reikia pagalbos, ją gautų.

 

Ko vadams verta tikėtis iš psichologinės paramos specialistų?

 

Karinių vienetų vadai pagrįstai tikisi, kad psichologinės paramos specialistai gerai dirbs savo darbą. Nors psichologinės paramos specialistų grupės sudėtis įvairuoja priklausomai nuo valstybės ir net tarptautinės operacijos, karinių vienetų vadai pagrįstai tikisi, kad psichologinę paramą teiks asmenys, kurie:

 

  • supranta kariškių psichologiją;
  • suvokia vado ketinimus;
  • nusimano apie operacijų metu pasireiškiantį stresą;
  • duoda naudingų patarimų.


Psichologinės paramos specialistai suvokia, kad vadai į juos deda daug vilčių. Psichologinės paramos specialistai privalo puikiai išmanyti savo sritį ir būti pasirengę „padaryti daugiau nei leidžia jų profesinė kompetencija, kad paremtų vado pastangas užtikrinti gerą karinio vieneto psichologinę savijautą".

 

 

Tekstas iš knygos "Psichologinės paramos teikimas visuose tarptautinės operacijos ciklo etapuose: vado knyga - vadovas". Knygą PDF formatu galite atsisiųsti čia.

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2011-06-29
Sprendimas: Fresh Media